Back

ⓘ គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនោះក្រោមអាជ្ញាធរអន្តរកា ..
                                     

ⓘ គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា

គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនោះក្រោមអាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិកម្ពុជា។ គណបក្សនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកខៀវ សំផន និងលោកសុន សេន, ហើយជាគណបក្សស្នងឱ្យគណបក្សកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោយឆ្នាំ១៩៩៣; ដូចនឹង គកប ដែរ, ស្លាបយោធារបស់បក្សនេះគឺទ័ពជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែរ។ គោលដៅនៃការបង្កើតគណបក្សនេះគឺដើម្បី"ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស"។" គណបក្សនេះក៏មានស្ថានីយវិទ្យុដែរ ដែលគេហៅថាសម្លេងរណសិរ្សសហភាពជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានជំនួសដោយស្ថានីយវិទ្ យុPGNUNSC វិញក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤។

ទោះបីជាបក្សនេះមានគោលបំណងចល់ចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣មែន, ប៉ុន្តែយូរទៅពួកខ្មែរក្រហមក៏មានជម្លោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិ UN នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, រហូតដល់ថ្នាក់ចង់ធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះ។ ក្រោយមក, អ៊ុនតាក់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងមិនធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ គសជក ទេ។ នៅពេលនោះដែរ, គេបានប៉ានស្មានថាមានប្រជាជនខ្មែរប្រហែល ៦% ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហម។ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤, គកប ត្រូវគេប្រកាសថាជាគណបក្សខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាហើយក្រោយមកទៀតបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងថារដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ននៃសហភាពជាតិនិងសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាត្រូវបានចូលរួមបង្កើតឡើងដោយសមាជិក គសជក។

ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៦, គណបក្សនេះត្រូវបានបែកចេញជាពីរនៅពេលដែលអៀង សារីនិងបក្សពួករបស់លោកបានបង្កើតចលនាសហភាពជាតិប្រជាធិបតេយ្យ, ហើយនៅខែឧសាភា ឆ្នាំ១៩៩៧, ខៀវ សំផនបានបង្កើតគណបក្សនយោបាយថ្មីគឺគណបក្សសាមគ្គីជាតិខ្មែរបន្ទាប់ពីលោកបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហម។

                                     
 • ក ររ ល យច លន បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ បកក ន ងក របង ក ត គណបក ស កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ គកប ថ ម ប នជ រ ញឱ យម នតម រ វក រក ន ងក រ ស មគ គ គ ន ដ ម ប ប រឆ ងន ងវ តណ ម
 • អត ថបទន គ ជ បញ ជ រ យន ម គណបក ស នយ ប យក ន ងប រទ ស កម ព ជ ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ គ ជ រដ ឋពហ បក សដ យសព វថ ង ម នគណបក សប រជ ជន កម ព ជ ជ បក សក ន អ ណ ច
 • ហ ងស រ នគណបក សប រជ ជន កម ព ជ CPP ប រ ង: Parti du peuple cambodgien គ ជ គណបក ស នយ ប យដ លក ព ងក ន អ ណ ចក ន ងប រទ ស កម ព ជ ច ប ត ងព ឆ ន មកម ល គណបក ស
 • គណបក ស ផងដ រ ក ន ងន យន ជ រចន សម ព ន ធ គណ កម ម ធ ក រ គណបក ស ប រច កសហវ ម នក រ មក រង រយ វជនគណបក សប រជ ជន កម ព ជ ម យជ ស ន ធ ក រ ដ លម នឯកឧត តមបណ ឌ ត
 • បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ សរស រប នថ បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ សរស រក ត ថ ប.ក.ក អ ចហ ថ បក សក ម ម យន ស តខ ម រ ភ ស ប រ ង Parti communiste du Kampuchéa គ ជ គណបក ស
 • ណ មខ ត តទ ងប រ ដ លគ ទ រ គណបក ស ប រឆ ង គ.ស.ជ. ន ឆ ន ច ន ន ប រជ ជនសរ បគ ឬ ន ច ន នប រជ ជនសរ ប ន ប រទ ស កម ព ជ ន ក ទ ន នន យខ ត ត
 • ញក រឆ ល យតបមកវ ញរបស ហ ណ យគ ម នស វជ ព ញច ត តប ន ម នទ រណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ រ.ស.ស.ជ.ក. គ ជ អង គក រម យដ លន ងក ល យជ ស ន លក ន ងក រផ ដ លរ ល របបខ ម រក រហម
 • រណឫទ ធ គ ជ ព រ ប រធ ន គណបក ស រ ជ ន យមម យន កម ព ជ ដ លម នឈ ម ថ គណបក សហ វ នស នប ចហ យប នជ ប ឆ ន តក ល យជ ន យករដ ឋមន រ ត ទ ម យន កម ព ជ ព ឆ ន រហ តដល ឆ ន
 • ស រល ញ ខ ម រ ចក រវ ឡ កម ព ជ ថ ម កម ព ជ ថ ង ន ស រព ត ម នថ ម ៗ កញ ចក សង គម ក សន ត ភ ព មនស ក ខ ម រ ប ព ម ពផ ស យដ យ គណបក ស សង គ រ ជ ត រស ម កម ព ជ
 • វ តណ មប នប រក សក របង ក តរណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ រសសជក ក រ មក រដ កន របស ហ ង - ស រ ន អត តម បញ ជ ក រកងពលធ របស កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ កប
 • ន ខ ម ថ ន ខ ម រក រហមប នង ក តឡ ងជ ផ ល វក រ គណបក ស ស មគ គ ជ ត កម ព ជ ត ន ងប នប រក សថ គណបក ស ន ន ងម នច ឈ ម ដ ម ប ច លរ មក រប ឆ ន តព លខ ងម ខឡ យ
 • សម ត ច ប នក ល យ ជ ស ថ បន ក ម យរ ប ន ចលន សង គ រ ជ ត កម ព ជ ហ ថ រណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ ដ លម ន ក ច ចសហ ប រត បត តក រ ជ ម យ ចលន ស ន ហ ម ត ភ ម ជ ច រ នទ ត
 • ឆ ន ប ន ច លរ ម ក ន ង កង ស បអង ក ត ន កងទ ព រ ដ ជ ត រណស រ ស ស មគ គ សង រ គ ជ ត កម ព ជ ក រ យ ថ ង មករ ឆ ន ន ព ល ដ ល កងទ ព វ តណ

Users also searched:

រណសិរ្យ, រណសិរ្សរួបរួមជាតិ, តើ រណសិរ្ស សាមគ្គី សង្គ្រោះ ជាតិ កម្ពុជា ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា នៅ ទី ណា, តើ រណសិរ្ស សាមគ្គី សង្គ្រោះ ជាតិ កម្ពុជា មាន កម្មវិធី នយោបាយ អ្វី ខ្លះ, តើ រណសិរ្ស បង្កើត ឡើង ដើម្បី អ្វី,

...
...
...